Skip links

Category: Opportunities / Calls

Оглас за 1 (еден) лектор на македонски јазик и преведувач од македонски јазик на албански јазик

Оглас за 1 (еден) лектор на македонски јазик и преведувач од македонски јазик на албански јазик

in Tags

СмартАп – Лабораторија за социјални иновации Скопје објавува оглас за: 1 (еден) преведувач од македонски јазик на албански јазик и лектор на македонски јазик. Во склоп на проектот „Создавање средина што овозможува подобрување на квалитетот на наставата и учењето преку ко-креирање и иновации“, со цел

Јавен повик за изведба на вело паркинг решението „Велоштад“

Јавен повик за изведба на вело паркинг решението „Велоштад“

in Tags

Здружението на граѓани СМАРТ АП – Лабораторија за социјални иновации Скопје ги поканува заинтересираните компании да достават понуди за изведба на вело паркинг решението – „Велоштад“ во Скопје. Понудите се доставуваат по електронски пат на начин опишан во јавниот повик, најдоцна до 01.07.2020 година, 11:00