Skip links

Introductory presentation webinar of “Green Acceleration Programme” (GAP)

During the past 4 years, teams from the cities of Krizevci, Maribor, Nish and Skopje have been actively working to support our communities in transforming our cities in the best places to live, work, and visit, as part of the “Future Cities of South East Europe” project, supported by EIT Climate KIC.

♻️ Communities, municipalities and cities face a tremendous challenge in starting and implementing a green transformation process – a process leading to sustainability, a proactive approach against climate change, decarbonisation, and overall better living and working conditions.

Our teams, within this project, had the opportunity to, through practical work, research, experimentation, and citizen participation, develop knowledge and capacities for successfully initiating and implementing the process of green transformation. 

➡️ We invite you to join us on the upcoming webinar and learn more about our experiences and outcomes.

🗓️ Date: 14th December
🕛 Time: 13:00 CET

✅ During the webinar we will introduce the Green Acceleration Programme service – a capacity development programme – that we developed as an outcome of this project.
The Green Acceleration Programme is aimed at all communities, municipalities and cities interested in starting and supporting a green transformation process.

The webinar will be held in English.

📝 Please use the following link to register – https://cutt.ly/412IJgj


Во изминатите 4 години, тимови од градовите Крижевци, Марибор, Ниш и Скопје активно работеа на тоа да ги поддржат локалните заедници во трансформирање на нивните градови во најдобрите места за живот, работа и посета, во рамките на проектот „Градови на иднината во Југоисточна Европа“, поддржан од EIT Climate KIC.

♻️ Заедниците, општините и градовите се соочуваат со предизвик при поттикнување и водење на процесот на зелена трансформација, кој води до одржливост, активно справување со климатските промени, декарбонизацијата и подобри услови за живот и работа.

Нашите тимови, во рамките на овој проект имаа можност, преку практична работа, истражување, експериментирање и граѓанско учество, да создадат знаења и вештини за како упсешно да се почне и поддржи процесот на зелена трансформација.

➡️ Ве повикуваме да ни се придружите на претстојниот вебинар и дознаете повеќе за нашето искуство, како и резултатите кои произлегоа од проектот.

🗓️ Датум: 14 декември
🕛 Час: 13:00 ч.

✅ На овој вебинар ќе дознаете повеќе за услугата која ја развивме во рамките на проектот ‘Green Acceleration Programme’, наменета за сите заедници, општини и градови кои целат кон отпочнување на процес на зелена трансформација – Green Acceleration Programme.

Работен јазик на вебинарот – англиски.

📝 Регистрирајте сè преку следниот линк – https://cutt.ly/412IJgj

Leave a comment